Disclaimer
 

Disclaimer

De NVACP is een categorale patiëntenorganisatie die naast de contributie van de leden subsidie ontvangt van VWS via Stichting Fonds PGO. Er kan geen invloed uitgeoefend worden op de inhoud van de website door Stichting Fonds PGO nog door enig ander bedrijf of organisatie. De NVACP is een vereniging zonder winstoogmerk.

Onze website toont geen enkele vorm van reclame.

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld kan de Bijniervereniging NVACP niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. De NVACP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

De informatie aangeboden op www.NVACP.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patient/site bezoeker en zijn/haar dokter.

De NVACP aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website van de NVACP. Evenmin aanvaardt de NVACP aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van de NVACP.

De website van de NVACP bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de NVACP-site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de leden van de NVACP. De NVACP is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De NVACP geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De NVACP behoudt zich het recht voor om de informatie, door anderen dan bestuur en webteam geplaatst, te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van leden van de NVACP of de doelstellingen van de NVACP.

Alle informatie verzameld op onze website, zoals emailadressen, zullen nooit overgedragen worden aan een derde partij, tenzij vereist bij wet.

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd op inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden gepubliceerd zouden zijn, kan de NVACP hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van deze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Ieder die meent rechten te kunnen ontlenen aan tekst en/of beeldmateriaal op deze website van NVACP kan daarvoor contact opnemen met het webteam.

 

(bijgewerkt: 22-03-2017)